Få en fin och värdig bisättning av den avlidne

En fin och värdig bisättning, med eller utan anhörigs närvaro, anser vi på Väddö Begravningsbyrå vara en viktig del.

Önskad kista hämtas på lager och förs till bårhuset.

Kontakta oss idag

En bisättning omfattar följande:

  • Tvättning av den avlidne sker, om så behövs.
  • Kistläggning
  • Svepning av den avlidne med kistans dräkt, eller med egna kläder.
  • Transport av kista från bårhus till bisättningslokal, vilken den aktuella församlingen tillhandahåller.

Bisättning kan utföras så snart vi fått uppgift om den avlidne och var denne befinner sig. Vi stämmer av med aktuellt bårhus för information om att avliden är klar för svepning och kistläggning. Då avliden ska obduceras kan besked om dödsorsak dröja. Detta hindrar inte dig som anhörig att ändå arrangera för begravning. Möjlighet finns att skapa rum för ett eget farväl, oavsett religion, kultur eller livsåskådning innan bisättning sker.

Svepning

När dödsfall sker på sjukhus eller vårdinrättning är det som oftast personal på avdelningen som ombesörjer tvätt och påklädning av sjukhusskjorta. När dödsfall sker på äldreboende, är det brukligt att personal klär den avlidne i egna kläder, vilka anhöriga valt ut.

När hämtning av avliden sker från bårhus följer vi de önskemål om svepdräkt alt. egna kläder, som framförts vid beställningstillfället.

Svepning innebär att vi tvättar, om så behövs, och klär den avlidne.      

Vanligast är att svepning sker med svepdräkt, vilket vi bistår med. Om privata kläder är önskvärt överlämnas dessa till bårhuset, eller till oss på byrån.

(Tänk även på att ta med underkläder och strumpor.)

Kistläggning

Efter svepning läggs kropp i kista och bäddas om med medföljande täcke och kudde, s.k kistläggning. Önskar du att avliden ska få täcke och kudde från hemmet, så går det bra. Detta tas med det vid beställningstillfället. Möjlighet finns att privata tillhörigheter får följa med i kistan. Dock med förbehåll om vissa restriktioner om  kremering är aktuellt.

Låt barn i familjen delta i sorgeprocessen. Detta genom att kanske rita eller skriva något, som läggs i kista tillsammans med den avlidne. Det kan också vara fotografier, blommor, böcker, favoritgodis m.m

Är Du osäker på vad som får följa med i kistan, så rådfråga vår personal.

Bärare vid bisättning

En kista väger ca 40 kilo. I massiv ek närmare 100 kg. Tillsammans med avliden innebär det tunga lyft. Det krävs oftast två man vid dessa lyft för att säkerställa en värdig hantering.

Önskar Du vara bärare av kista vid bisättning är det möjligt att ordna. Meddela oss detta vid beställningstillfället. Du väljer antalet bärare. Vi bistår med hjälp, om så behövs. Personal instruerar dig som bärare för en säker och värdig hantering vid bisättning.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss