Fakta om begravning

Det finns inga regler för vart en begravninsgakt ska hållas.
Vår erfarenhet är väldigt brokig, vi har haft begravningar ute i naturen, på arbetsplatser, sjukhem, Folkets Hus, i hemmet, på sommarställen, ute i skärgården, i trädgården m.fl och vi har verkligen fått smak på dessa annorlunda ställen. Det har varit väldigt uppskattat av våra kunder och gästerna har sagt att, tänk att man kan göra såhär, va fint det blev.

Vi anser att det är bara den avlidne och dess anhöriga som ska avgöra hur denna sista högtid ska hållas, man kan fråga sig varför en begravning måste hållas i en kyrka, en lokal som kanske bara har besökts av den avlidne då någon i bekantskapen gift sig, döpt ett barn, eller begravts. Det mer naturliga är väl att hålla den sista högtiden på en plats som den avlidne tyckte väldigt mycket om, vår erfarenhet av dessa begravningar är enbart positiva då vi nutidsmänniskor får lite mer närhet till döden och därmed också inser att det hör till livet och inget vi ska vara rädda för. Det är en god bearbetning av ens sorg om man gör detta till ett fint minne. Det ovan skrivna utesluter inte det kristliga om så önskas utan den erfarenhet vi har med dessa begravningar har varit mycket stimulerande för det kyrkliga ämbetet också. Givetvis finns det lokala avvikelser även här.

Begravningsceremoni

Som så mycket annat finns det olika uttryck för en och samma mening.
Begravningsceremoni är det samma som begravningsakt och används oftast när det är fråga om en begravning utanför en kyrklig anknytning. När det sker i Svenska kyrkans ordning är den korrekta benämningen begravningsgudstjänst.
En begravningsceremoni utformas med ett program av olika delar. Ceremonin består oftast men inte nödvändigtvis av musik, sång, tal, minnesord, avskedstagande och det är upp till de närmast anhöriga att bestämma detta tillsammans med den officiant som håller i begravningsceremonin.

Begravningsceremoni kring en kista:

Hålls oftast i ett begravningskapell eller kyrka då det krävs ett större utrymme för en kista och blommor som ska läggas kring denna.

Begravningsceremonier kring en urna:

Som blir mer och mer vanliga kräver inte detta utrymme, varför många håller just dessa ceremonier på en plats som man vet att den avlidne tyckte väldigt mycket om eller där man har träffats i andra sammanhang som fester och trevligare sammankomster än just en begravningsceremoni.En annan fördel med att hålla en begravningsceremoni kring en urna är att man har mer tid på sig för planeringen av denna jämfört med en ceremoni kring en kista, eftersom lagen säger att en avliden ska kremeras inom 1 månad från dödsdagen.När kremeringen har ägt rum säger lagen att askan ska vara gravsatt inom 1 år.

Givetvis är det inte bra att skjuta upp detta men det kan vara bra att veta att möjligheten finns. Det kan också vara så att man vill hålla en officiell och en familjär ceremoni, där man vid en mer familjär ceremoni gravsätter askan tillsammans och vid ett tidigare eller senare tillfälle håller en officiell ceremoni med eller utan urna.

Möjligheter finns, och vi vill att du ska veta, att vi alltid finns till för dig om du har frågor och funderingar kring detta. Det gäller vid planering av framtida begravning eller vid beställning för ett nyss inträffat dödsfall, vår uppgift är att hjälpa dig.

Borgerlig Begravning

Borgerlig begravning är samlingsbegreppet för begravningar som sker utan någon speciell ordning och är ett alternativ till en religiös begravning. Det finns inga speciella krav på hur en sådan begravningsakt ska utformas. De anhöriga kan därför fritt välja lokal, begravningsförrättare, musik och sång.

Om Begravningsakten:

Säkert har många människor dragit sig för att begära borgerlig begravning därför att de trott att en sådan på något sätt skulle väcka uppseende. Men borgerliga begravningar är inte längre något ovanligt. Borgerliga begravningar är idag inte något som utmanar eller väcker sensation. Det är en lagfäst medborgerlig rättighet och ett alternativ för dem som står utanför något religiöst samfund, eller för dem som kvarstår men ändå ej önskar jordfästning i Svenska Kyrkans ordning.

Begravning "utom kyrkans ordning" kan vara icke-religiös eller av religiös karaktär. Det förekommer t ex frikyrkliga begravningar efter annan ritual än Svenska Kyrkans. Nu gällande lag säger att avlidnes önskan gällande jordfästning och gravsättning ska iakttas av dem som ombesörjer begravningen "såvitt det är möjligt". Den enda inskränkning lagen anger är att vid sådana tillfällen "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd".

Begravning med Officiant:

Officiant kallas den som åtager sig att leda en begravning och/eller minnessammankomst. Officianten kan vara en närstående - en släkting, vän eller arbetskamrat till den döde. Det senare kanske många gånger är det bästa alternativet eftersom en naturlig anknytning till den döde då finns. Att agera officiant behöver inte innebära att stora tal ska hållas utan handlar mer om något mycket enklare och mänskligare, endast att leda ett minnesmöte eller ett avskedsmöte. Begravning utan officiant kan naturligtvis också förekomma. Om man så önskar kan hela ceremonin bestå endast av musik, eller av sång och musik.

Det förekommer också att man i stället för begravningsceremoni endast har en minnesstund (utan kista). Om man har svårt att få någon talare men ändå vill ha några talade, eller lästa ord kan det kanske vara lättare att få någon som endast läser en dikt eller några tänkespråk.

Ingen Begravningsakt

Det finns inget krav på begravningsakt - och för många som levt ensamma utan någon större eller ingen bekantskapskrets alls, kan detta vara ett väl så gott alternativ.

Kan man ändå få en präst som läser några ord?

​Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan kan man be om denna tjänst, att prästen ger sin välsignelse och överlämnar stoftet i Guds händer genom 3 skopor mull.

Kan man få ta ett farväl utan att behöva arrangera en begravningsakt?

Det går bra att be oss ordna för en familjestund med eller utan öppet lock, där du kan ta ditt personliga farväl kring kistan.

Kostar det lika mycket ändå?​

Lokalen för visning brukar vara kostnadsfri och vår kostnad för representant blir betydligt lägre. Ofta då ingen ska se kistan väljer beställaren en enkel kista som ändå är godkänd för dess ändamål.

Svaret på denna fråga blir med största sannolikhet, att begravningsbyråns kostnader blir betydligt lägre. Vad gäller de förmedlade varor och tjänster är det oftast bara en annonskostnad som tillkommer, där det står att ex. begravningen sker i stillhet eller begravningen har ägt rum.

Jordbegravning

Jordbegravning är det mest naturliga sättet att begravas, ett sätt som vi människor har använt oss av sedan vår begynnelse. Jordbegravning innebär att man gravsätter hela kistan i en grav och man har möjlighet att ta avsked vid graven alternativt vid kistan i kapellet eller kyrkan. Det senare blir mer och mer vanligt då många upplever det tungt att följa med kistan ut till graven och se kistan sänkas ner.

Begravningakten hålls efter ordinarie program, beställaren avgör om avsked ska ske kring kistan i begravninglokalen precis som vid en kremering eller om alla eller de som vill följer med till graven och tar avsked där.

Beställaren kan välja att ha egna bärare (6 till antalet) eller hyra in det lokala bärarlaget. Det går att kombinera detta genom att ha några egna och resterande från bärarlaget. Kostnad för 6 bärare ca.4000 kronor beroende på avstånd och tid

Kremationsbegravning

Kremationsbegravning är det mest förekomna sättet idag då det ger möjlighet att kunna välja minneslund eller att spridas för vinden över havet eller naturen. Kremationsbegravning är på de flesta platser ett något dyrare alternativ då det behövs både en kista som används vid begravningsakten och sedan en urna som ska gravsättas i en grav därefter. Väljer man däremot minneslund  så behövs det ingen urna, ej heller någon gravsten.

  • Eldbegängelse även kallat
  • Begravningsakten hålls efter ordinarie program
  • Avsked sker kring kistan
  • Församlingen lämnar kistan i begravningslokalen
  • Kistan förs till det valda krematoriet

Efter ca. 2 veckor finns askan på plats vid den valda kyrkogården för vidare transport eller gravsättning i :

Minneslund:

Där får inga närvara vid gravsättningen utan oftast får beställaren bara ett skriftligt besked om att detta skett.

Spridas i minneslund förekommer bara på några få större kyrkogårdar. Det vanligaste är att kyrkogårdsförvaltningen samlar ihop några askor ( alla i varsin askkartong ) för att gräva ner dessa på ett begränsat område inom minneslunden. Tanken med detta är att ingen ska veta vart exakt någon avliden är nergrävd.

Egen grav:

Beställaren bokar tid via begravningsbyrån eller direkt med pastorsexpeditionen för en tid då gravsättning av den valda urnan ska ske, en enklare ceremoni hålls vid graven med präst om man så önskar eller endast vaktmästare. En representant från begravningsbyrån kan även förekomma om så är uppgjort.

Spridas i havet:

En ansökan skickas in till länsstyrelsen för att få sprida askan över ett önskat område minst 1000 m från närmaste land.

Spridas på land:

En ansökan skickas in till länsstyrelsen för att få sprida askan över ett önskat område

Begravningslokal

Det finns inga regler för vart en begravningsakt ska hållas.

Vår erfarenhet är väldigt brokig, vi har haft begravningar ute i naturen, på arbetsplatser, sjukhem, Folkets Hus, i hemmet, på sommarställen, ute i skärgården, i trädgården m.fl och vi har verkligen fått smak på dessa anorlunda ställen. Det har varit väldigt uppskattat av våra kunder och gästerna har sagt att, tänk att man kan göra såhär, va fint det blev.

Vi anser att det är bara den avlidne och dess anhöriga som ska avgöra hur denna sista högtid ska hållas, man kan fråga sig varför en begravning måste hållas i en kyrka, en lokal som kanske bara har besökts av den avlidne då någon i bekantskapen gift sig, döpt ett barn, eller begravts. Det mer naturliga är väl att hålla den sista högtiden på en plats som den avlidne tyckte väldigt mycket om, vår erfarenhet av dessa begravningar är enbart positiva då vi nutidsmänniskor får lite mer närhet till döden och därmed också inser att det hör till livet och är inget vi ska vara rädda för. Det är en god bearbetning av ens sorg om man gör detta till ett fint minne. Det ovan skrivna utesluter inte det kristliga om så önskas utan den erfarenhet vi har med dessa begravningar har varit mycket stimulerande för det kyrkliga ämbetet också. Givetvis finns det lokala avvikelser även här.